Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הסתמכות מגיש הודעה לצד שלישי על חוות דעת מטעם התביעה

נתבע בתביעת רשלנות רפואית, שהגיש הודעת צד שלישי כנגד נתבע נוסף באותה תביעה, רשאי להישען על חוות הדעת הרפואית מטעם התובעים ועל חוות הדעת שצורפה על ידו לכתב הגנתו גם לצורך התובענה שבאה בגדרה של ההודעה לצד השלישי. קיימים טעמים טובים הן מבחינת האינטרסים של בעלי הדין והן מבחינת האינטרס המערכתי, שמכוחם יש דווקא לעודד משלוח הודעה לצד שלישי בין נתבעים, ובוודאי שאין לראות מהלך שכזה בעין ביקורתית.

bottom of page