אבימור שדמי משרד עורכי דין

פסקי דין והחלטות שניתנו לאחרונה

רונה לוי נ' שירותי בריאות כללית

ת.א. 45690-03/10     ניתן ביום 21.7.15

 

כב' השופטת מרוז הורתה על פסילתו של מומחה בית המשפט. השופטת קובעת כי נסיבות המקרה מעלות את החשש, כי המומחה הושפע מהתנהלותו של האב, לרבות מהמסמכים ששוגרו אליו, ומשכך אין מנוס מפסילת חוות דעתו.

(לא פורסם).

רחל מלכה דוד פסילת חוות דעת

ת.א. 58541-11/12    ניתנה ביום 16.7.15

 

כב' השופט וינוגרד בבית המשפט המחוזי בירושלים פסל את חוות הדעת המשלימה שהוגשה, משני טעמים: הטעם הראשון הוא כי אין מומחה רפואי רשאי לתמוך את קביעותיו בחוות דעת מומחה בהליך אחר. אין המדובר על כן באסמכתא רפואית. הטעם השני נוגע לשיתוף הפעולה בין באי כוח תובעים והמומחה בעריכת חוות הדעת.

י.ע. ואח' נ' הכללית

ת.א. 47663-11-14    ניתן ביום 12.7.15

 

כב' השופט וינוגרד, דחה את התביעה מטעמי התיישנות, על בסיס פרשנות הלכת פלוני בר"ע 7490/14 אשר קבעה את תקופת המעבר בהתייחס לתביעת ההורים שהתיישנה בסמוך למתן פסק הדין בענין המר.

שירותי בריאות כללית נ׳ מדינת ישראל ואח׳

החלטה של בית המשפט העליון

רע״א  2697/15     ניתן ביום 17.6.15

 

כב' השופטת חיות קבעה כי  ניתן לזמן עורכי דין להיחקר על המכתב שהם ערכו ושבמסגרתו הם ביצעו בדיקות שהביאו לידי המסקנה שלא לנקוט בהליך פלילי אלא משמעתי.

(לא פורסם)

טל אשכנזי נ' שירותי בריאות כללית

ת.א. 3618-12/09     ניתן ביום 30.3.15

 

כב' השופט יהודה פרגו בבית המשפט המחוזי בת"א דחה את התביעה. בשאלת האחריות, קבע כי הוא מאמץ את קביעות מומחי ההגנה כולן, קרי, שהצוות הרפואי בביה"ח קפלן שניהל את הטיפול שהחל בירידת המים ועד ליילוד היזום פעל בצורה מיטבית ובהתאם לפרקטיקה המקובלת של שנת 2007 ובבחינת קל וחומר בפרקטיקה המקובלת של שנת 91. (טרם פורסם)

פלונית (קטינה) ואח' נ' חלוי ואח' (אבו דבעאת)

ת"א 31387-12-10     ניתן ביום 26.2.15

 

כב' השופטת פוקס בבית המשפט המחוזי בחיפה דחתה את התביעה. המדובר במעקב היריון שבוצע בשנת 1998. השופטת קבעה כי לא ניתן היה למנוע או לעכב את הלידה המוקדמת או את תוצאותיה והיא הפגות. נדחתה הטענה להיפוך נטל הראיה וההוכחה. נקבע כי טענת זיוף בהליך אזרחי חייבת הוכחה ברמת הוכחה גבוהה מהנדרש מחובת הוכחה אחרת בהליך אזרחי מאחר והיא כוללת "האשמה" הגובלת ברף הפלילי ולכן הטוען טענת זיוף חייב בנטל מוגבר בהוכחתה.

מוחמד אמבייד ואח' נ' שירותי בריאות כללית

ת.א. 2286-08-09      ניתן ביום 20.5.14

 

כב' השופטת טאובר בבית המשפט המחוזי בחיפה, דחתה את התביעה וקבעה שורה של קביעות הנסמכות על התשתית העובדתית וחוות הדעת הרפואיות שהועמדו בפני בית המשפט. בית המשפט מסכם כי הצוות הרפואי שביצע את מעקב ההיריון לא התרשל, ומעקב ההיריון לא סטה מפרקטיקה רפואית נוהגת. בנוסף, בפסק הדין קביעות בעלות השלכות רוחביות, אשר נוגעות להיקף חובת הגילוי.

נקודת המוצא העקרונית הינה כי בין רופא למי שמטופל על-ידיו קיימים יחסי "רעות". הרופא הוא "שכן" של המטופל. הרופא צריך לקחת בחשבון כי המטופל על-ידיו עלול להיפגע אם הרופא לא ינקוט אמצעי זהירות סבירים. לעניין קיומה של חובת הזהירות המושגית, אין נפקא מינה אם המטופל פונה מיוזמתו שלו לרופא ומציג לפניו בעיה רפואית, או שהמטופל מופנה לרופא על-ידי מאן דהוא בעוד המטופל אינו מלין על כל בעיה רפואית. בשני המצבים, משבא המטופל אצל הרופא, מוטלת על הרופא חובת זהירות מושגית לנקוט כלפיו באמצעי זהירות סבירים. במקרה...

מבחן "הגורם שבלעדיו אין" אינו המבחן היחיד לקביעת קשר סיבתי עובדתי. הוא אינו מתאים במקרים שבהם יש לנו מספר גורמים שהיחס ביניהם הוא של סיבתיות מצטברת או של סיבתיות חלופית. במקומו עשויה לבוא דיותו (sufficiency) של האשם להביא לידי הנזק בתור גורם הכרחי במכלול גורמים עובדתיים. במקרה דנן, מבחן "הגורם שבלעדיו אין" ישים לגבי אותו חלק מן הנזק שניתווסף עקב האירוע הנפרד של התאונה, כשלפי מידת סבירות גבוהה, הנזק הכולל שנגרם למערער לא היה קורה, אלמלא מעשיו הרשלניים של המשיב 1, שהרי די בנטיית מאזן ההסתברויו...

במסגרת פסק הדין הכיר בית המשפט העליון, בזכותם של הורים וילדם לתבוע בגין התנהגות רשלנית שהביאה ללידתו של קטין בעל מום בנסיבות שבהן, לולא אותה התרשלות, לא היה הקטין נולד כלל. עילת התביעה של הילד כונתה "חיים בעוולה", עילת התביעה של ההורים, סווגה כ"הולדה בעוולה". בפסק הדין נקבע ייתכנו מקרים, אם כי נדירים, שבהם ניתן יהא לקבוע, שטוב היה לאדם פלוני לולא נולד. לעתים תהא זו הנחה חברתית מוסכמת, שמוטב היה לפלוני לא להיוולד מלחיות תוך מוגבלות חמורה. הנחה חברתית כזו תוסק, אם במקרה נתון תהיה זו דעתו של "ה...

התערבות ערכאת הערעור בממצאים עובדתיים: בית המשפט העליון אינו מתערב, בדרך כלל, בקביעות עובדתיות, הנשענות על חומר הראיות, אלא אם כן מתגלה על פני הדברים התעלמות מראיה בעלת משקל מכריע או שגיאה עקרונית, היורדת לשורש הדברים, בהערכת הראיות ובקביעת העובדות. מקום שצריך לעשות רישום רפואי וזה לא נעשה ולא ניתן הסבר מניח את הדעת למחדל זה, יועבר נטל ההוכחה בדבר העובדות השנויות במחלוקת, שיכלו להתבהר מתוך הרישום, אל כתפי הרופא או המוסד, שבמסגרתו ניתנו השירותים הרפואיים. כאשר מייחסים לרופא רשלנות בטיפול בחול...

Please reload

הלכות משמעותיות בתחום רשלנות רפואית

 

משרדנו שותף להלכות המרכזיות בהן פסק בית המשפט העליון בתחום הרשלנות הרפואית (כגון הולדה בעוולה, היעדר הסכמה מדעת ועוד).

להלן מקבץ הלכות שהתוו את הדרך בתחום.

אבימור-שדמי עורכי דין

 תל אביב: הרכבת 58, ת.ד 746, תל-אביב, טל' 03-5616122 

ירושלים:  טל' 02-5322277

כל הזכויות שמורות לאבימור-שדמי עורכי דין 2016 © 

אבימור שדמי משרד עורכי דין