היקף חובת הגילוי

כב' השופט ריבלין (אליו הצטרף כב' השופט ג'ובראן) בבית המשפט העליון, דחו את הערעור וציינו את מבחן החולה הסביר. על הרופא לשתף את החולה במידע על טיפולים חלופיים ולסייע לו בבחירה מושכלת ביניהם. נקבע כי בית החולים לא ידע ולא צריך היה לדעת על האלטרנטיבה הטיפולית ולכן הוא לא התרשל.

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9506643.htm