Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

העברת נטל ההוכחה

בתביעת רשלנות רפואית, ככל תביעה אזרחית, על התובע להביא ראיות במידת השכנוע הנדרשת במשפט האזרחי בדבר רשלנות הנתבע ובדבר הקשר הסיבתי בין הרשלנות לבין הנזק שנגרם. אולם, לכלל זה חריגים. כך, במקרים שבהם לא היה תיעוד של ממצאים רפואיים וטיפולים רפואיים במקום שבו היה צורך לערוך רישומים מסוג זה, מועבר נטל ההוכחה לכתפי הנתבע, שכן לתובע קושי אמיתי להוכיח את ראיותיו על-פי מאזן הסתברויות, בהעדר רישומים אמיתיים בזמן אמת. העיקרון שביסוד העברת נטל השכנוע מתפרש לא רק על מחדלים בעריכת רשומות רפואיות ובשמירתן כנדרש. הוא מתפרש גם על רשלנות בעלת אופי שונה, אשר גורמת לכך שנפגעת האפשרות של התובע להוכיח את עילת תביעתו, כך גם במקרה של רשלנות מצד הנתבע באי קיומן של בדיקות רפואיות אשר לו בוצעו יכולות היו להצביע על הגורמים לנזק. רשלנות כזאת גם היא עשויה להעביר את הנטל על שכמו של הנתבע.

bottom of page