Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

משמעות ומשקל הרשומה הרפואית

בית-המשפט העליון פסק כי ישנם מקרים שבהם ראוי להעביר את נטל ההוכחה מכתפי התובע אל כתפי הנתבע, כאשר הרישום הרפואי חסר או לקוי. ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה לרישומים הרפואיים הנעשים על-ידי רופאים המטפלים בחוליהם בעת הטיפול או סמוך לאחריו. רישומים אלה חשיבותם בכך שהם מציגים לפני הרופא המטפל בחולה או לפני כל מי שיתבקש להושיט לו סעד רפואי עם הזמן תמונת מצב על המחלה או על מצב בריאותו של החולה בדרך-כלל, בכל שלב ושלב של התפתחות המחלה והשתלשלות הדברים. רישומים אלה חשיבותם רבה גם כראיה אותנטית ובעלת משקל באשר לאירועים שקרו ולהתפתחויות שהתרחשו במועד כלשהו בעבר. במקרה דנן נערך רישום רפואי מפורט שענה על הקריטריונים שהיו תקפים באותו הזמן. עם זאת ניתן להעביר נטלי הוכחה גם במקרים שהיו בהם סתירות וחוסר דיוק ברישום. במקרים כאלה, וכאשר לא ניתן הסבר מספק לסיבת הרישום הסותר, יש להעדיף את הרישום שפועל לטובת התובע כל עוד לא הוכח אחרת על-ידי הנתבע. לא כל סתירה ברישום הרפואי מביאה מיד להעברת נטל ההוכחה. יש סתירות שאף שאין עליהן מענה מפורש, אין הן נוגעות בשורש המחלוקת, ועל-כן אין בהן כשלעצמן כדי להעביר את נטל ההוכחה. אם הן מצטרפות לסתירות נוספות שנותרות ללא מענה, ייתכן שיהיה בחוסר הבהירות הכללי כדי לאפשר את מעבר נטלי ההוכחה, אולם אם מדובר בכמה 'סתירות' בודדות אשר אינן נוגעות ישירות בסלע המחלוקת, לא יהיה בהן כדי להשפיע. במקרה דנן נקבע כי אין מדובר בסתירה מהותית אשר עשויה להכריע לכיוון של גירסה זו או אחרת.

bottom of page