Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

חובת תיעוד ממצאים וטיפולים רפואיים

במקרים של פגם ברישום ונזק ראייתי שנגרם בשל כך יועבר נטל השכנוע אל כתפי הנתבע. אין די בקיום רישום מסודר כנדרש. ללא שמירה על הרישומים נמוגה כל תועלת שניתן להפיק מהם. במקרים של אי-שמירה על מסמכים רפואיים התוצאה יכולה להיות העברת נטל השכנוע. גם במקרה של אי-התאמה ברישומים אשר אינה מוסברת, יש לזקוף את הסתירה לחובת האחראים על הרישום.

bottom of page