חובת תיעוד ממצאים וטיפולים רפואיים

במקרים של פגם ברישום ונזק ראייתי שנגרם בשל כך יועבר נטל השכנוע אל כתפי הנתבע. אין די בקיום רישום מסודר כנדרש. ללא שמירה על הרישומים נמוגה כל תועלת שניתן להפיק מהם. במקרים של אי-שמירה על מסמכים רפואיים התוצאה יכולה להיות העברת נטל השכנוע. גם במקרה של אי-התאמה ברישומים אשר אינה מוסברת, יש לזקוף את הסתירה לחובת האחראים על הרישום.

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/9506643.htm