Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ת.א 17500-12-17 עזבון פלוני ואח' נ' שירותי בריאות כללית ואח'

נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים כב' השופט אהרון פרקש דחה תביעת שיחסה לנתבעות לרשלנות בניהול מעקב רפואי וטיפול בפעוט שסבל מתסמונת נדירה של המערכת החיסונית HLH בעטיה היה זקוק להשתלת מח עצם ונפטר בטרם בוצעה.

התביעה נדחתה.

1. למרות שהנתבעת בחרה שלא להעיד את הצוות הרפואי שטיפל במנוח, די בתיעוד המקיף שהגישה הנתבעת כדי לבסס את קו הגנתה. לתובעים הייתה שמורה הזכות לזמן את אנשי הצוות הרפואי לעדות ומשלא עשו כן אין מקום לקבל טענתם לנזק ראייתי.

2. התקבלה טענת ההגנה כי הפעוט נפטר עקב מחלתEBV שהתלקחותה אינה קשורה לטיפול שניתן לפעוט על רקע HLH .על כן, אף אם היו מוכחות הטענות לרשלנות בטיפול הרפואי ב HLH, מתנתק הקשר הסיבתי בין הרשלנות הנטענת למותו של הפעוט די בכך כדי לדחות את התביעה.

3. אין לקבל טענות התובעים, בין היתר בהיעדרו של מומחה רפואי מתאים לצורך כך, כי נפל פגם בשיקול הדעת הקליני להפחתת המינון התרופתי לטיפול ב HLH ולהעברת המנוח למסגרת אשפוז אישפוז יום.

4. לא הוכח כי בשל מחדלי הנתבעת חל עיכוב באיתור תורם להשתלת מח עצם. גם ולו אותר תורם מתאים והיתה מתבצעת השתלה, מדובר בפרוצדורה רפואית מסוכנת ובנסיבות המקרה שיעורי הצלחתה נמוכים מ-50%.


Comments


bottom of page